Akty prawne

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U.2005.69.622.)
  • USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy ( tekst jednolity Dz. U. Nr 125.1317)
  • Wskazówki metodyczne dotyczące badań profilaktycznych Krajowego Konsultanta w dziedzinie medycyny pracy (www.imp.lodz.pl, aktualizacja 17.02.2012 r.)
  • USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2003.58.515 tekst jednolity z późn. zm.).
  • USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.1998.21.94 tekst jednolity z późn. zm.)
  • USTAWA z 17.11.2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2006. 235.1701)
  • USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2004.204.2008 tekst jednolity z póżn.zm)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30.12.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.2012.0.24)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów. (Dz.U. 2010.131. 888)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U.2007.178.1264)


Badania psychologiczne pracowników (w ramach medycyny pracy):
Zgodnie z wytycznymi Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz Konsultanta Krajowego Medycyny Pracy badaniom psychologicznym podlegają wszyscy pracownicy wykonujący prace na stanowiskach wymagających pełnej sprawności psychoruchowej.  Do tej grupy pracowników kwalifikują się min. operatorzy wózków jezdniowych, operatorzy maszyn budowlanych, osoby pracujące na wysokości  (wykaz rodzajów prac - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996, Dz.U.1996.26.287) oraz przedstawiciele handlowi i inni pracownicy prowadzący zawodowo samochód służbowy kategorii B (wytyczne Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz Konsultanta Krajowego Medycyny Pracy od 03.2008 r.).
Zakwalifikowanie rodzaju wykonywanych zawodowo czynności do prac wymagających szczególnej sprawności psychoruchowej dokonuje lekarz medycyny pracy - w ramach badań profilaktycznych wstępnych, okresowych i kontrolnych. Badanie psychologiczne w powyższym zakresie może być przeprowadzone na podstawie skierowania od lekarza (pobierz wzór) lub pracodawcy (pobierz wzór).